...

27. Posiedzenie 14. Stałego Komitetu NZL KRL-D


W środę odbyło się 27. Posiedzenie 14. Stałego Komitetu Najwyższego Zgromadzenia Ludowego (NZL) KRLD w Sali Zgromadzenia Mansudae.

Przewodniczący Komitetu Stałego NZL, Choe Ryong Hae, członek Prezydium Biura Politycznego Komitetu Centralnego Partii Pracy Korei, pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Spraw Państwowych KRL-D, przewodniczył posiedzeniu plenarnemu.

Wśród obecnych byli wiceprzewodniczący Kang Yun Sok i Kim Ho Chol, sekretarz generalny Ko Kil Son oraz inni członkowie Komitetu Stałego NZL.

Oficjele odpowiedzialni za Komitet Stały NZL, Sekretariat Rządu, ministerstwa i instytucje narodowe byli obecni jako obserwatorzy.

Na porządku obrad plenarnych znalazły się następujące kwestie: zwołanie sesji NZL, przyjęcie ustawy o odznaczeniach państwowych, ustawy o podziale pracy produkcyjnej, ustawy o organizacji organów prokuratury, ustawy o turystyce oraz ustawy o obiegu towarów, a także kwestia zmian i uzupełnień w ustawie o wyborze deputowanych do zgromadzeń ludowych na wszystkich poziomach.

Najpierw omówiono projekt decyzji Komitetu Stałego NZL dotyczący zwołania 9. Sesji 14. NZL KRL-D, która została jednomyślnie zatwierdzona.

Następnie przedstawiono raport dotyczący odpowiednich ustaw i poprawek, które zostały zbadane przez Komitet Prawodawczy NZL.

Ustawa o odznaczeniach państwowych ma na celu wysoce wyróżnienie tych, którzy dokonali wybitnych czynów na rzecz Partii i rewolucji, kraju i ludzi oraz przyczynienie się do przyspieszenia budowy socjalistycznej poprzez pobudzenie politycznego zaangażowania i twórczości mas.

Ustawa o podziale pracy produkcyjnej określa prawne wymagania dla zapewnienia zrównoważonego i zrównoważonego rozwoju gospodarki narodowej oraz przyczynienie się do stabilizacji i poprawy standardu życia ludności poprzez ustanowienie ścisłego systemu i porządku w zakresie podziału pracy produkcyjnej.

Ustawa o organizacji organów prokuratury ma na celu dalsze wzmocnienie funkcji i roli organów prokuratury, określenie kwestii związanych z organizacją, zasadami działania, systemem pracy i porządkiem organów prokuratury na wszystkich poziomach, zgodnie z rewolucyjnym i ludowym charakterem organów sądowniczych.

Ustawa o turystyce szczegółowo omawia kwestie ożywienia turystyki krajowej i jednoczesnego rozszerzenia turystyki międzynarodowej, zapewniając wygodę turystom i aktywną ochronę środowiska naturalnego. Natomiast ustawa o obiegu towarów dokładnie reguluje prawne wymagania dotyczące pełnego zaspokojenia potrzeb materialnych i kulturalnych ludności poprzez wzmacnianie kontroli państwa nad ogólnym obiegiem towarów, począwszy od organizacji i funkcjonowania sieci handlowej, aż po zakup, dostawę i sprzedaż towarów.

Zmiany i uzupełnienia w ustawie o wyborze deputowanych do zgromadzeń ludowych na wszystkich poziomach dotyczą paragrafów dotyczących zasad organizacyjnych komitetów wyborczych do wyboru deputowanych, nominacji i rejestracji kandydatów na deputowanych, promocji wyborów, głosowania i potwierdzania wyników głosowania, a także zakazów.

Podczas posiedzenia plenarnego omówiono zaproponowane projekty ustaw i przyjęto dekrety Komitetu Stałego NZL "O przyjęciu ustawy KRL-D o odznaczeniach państwowych", "O przyjęciu ustawy KRL-D o podziale pracy produkcyjnej", "O przyjęciu ustawy KRL-D o organizacji organów prokuratury", "O przyjęciu ustawy KRL-D o turystyce", "O przyjęciu ustawy KRL-D o obiegu towarów" oraz "O zmianach i uzupełnieniach w ustawie KRL-D o wyborze deputowanych do zgromadzeń ludowych na wszystkich poziomach". -0-

Artykuł za KCNA